Titkársági CsoportFeladatok


- A Humánpolitikai Bizottság munkájának segítése, anyagainak előkészítése, döntéseinek előkészítése, a döntések végrehajtásának megszervezése, jegyzőkönyvek, határozatok elkészítése,

- A Humánpolitikai Bizottság pályázatai és támogatási szerződések kezelése,

- A kihirdetett önkormányzati rendeleteket, valamint azok egységes szerkezetbe foglalt szövegét közzéteszi az NJT rendszeren,

- A közművelődési, kulturális, köznevelési intézmények alapdokumentumainak (Alapító okirat, Szervezeti és Működési szabályzat, Házirend, stb.) nyomon követése, jogszabályi változások esetén a dokumentumok elkészítésének segítése,

- A lakhatást veszélyeztető elemi kárigények nyilvántartása, döntésre előkészítése,

- A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak munkáltatói kölcsön igénylése iktatása, előkészítése bírálatra, igénylők kiértesítése a döntésről,

- A térség idegenforgalmi fejlesztésének koordinálása, turisztikai értékeinek feltárása, számbavétele,

- A területi turisztikai marketing feladatok ellátása. Kiadványok összeállítása, hazai és külföldi kiállításokon való részvétel, amennyiben erre van lehetőség. Jelentősebb rendezvényeken, eseményeken képviselni a terület turisztikai vállalkozóit,

- A turisták helyi érdekképviseletének ellátása, segítségnyújtás a bajba jutott turistáknak,

- A város turisztikai látnivalóiról, turisztikai szolgáltatókról, programgazdákról, szolgáltatásokról, programokról, a belföldi és külföldi turisták naprakész, átfogó informálása, a működési terület megismertetése, jó hírének erősítése,

- Elkészíti a vezetői értekezletek emlékeztetőit, továbbítja az osztályoknak,

- Ellátja a Dunakömlődi Ügyfélszolgálati Iroda, valamint a Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat működésével kapcsolatos ügyviteli teendőket, valamint az 1/2001. (I. 8.) sz. jegyzői utasítás alapján ellátja a segélypénztári feladatokat,

- Ellátja a helyi, regionális és országos médiumokkal való kapcsolattartást.

- Ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó közneveléssel kapcsolatos feladatokat,

- Ellátja a jegyzői titkárnői feladatokat, elkészíti a jegyző levelezéseit, továbbítja a telefonhívásokat, fogadja a jegyző vendégeit, ügyfeleit,

- Ellátja a képviselő-testület, a polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos munkaügyi feladatokat,

- Ellátja a Külső Településrészi Önkormányzat működésével kapcsolatos ügyviteli teendőket, valamint az 1/2001. (I. 8.) sz. jegyzői utasítás alapján ellátja a segélypénztári feladatokat.

- Ellátja a lakosság széles körét érintő határozatoknak a helyileg szokásos módon való közzétételével kapcsolatos feladatokat,

- Ellátja a polgármester, az alpolgármesterek napi munkavégzését elősegítő, elsősorban a város és az önkormányzat kapcsolatrendszerébe tartozó rendezvények, személyes találkozások előkészítését,

- Ellátja a Polgármesteri Hivatal egészére az iktatást, ügyiratkezelést, kezeli a kézi- és központi irattárt.

- Ellátja a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerint az adás-vételi és a haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárással kapcsolatos feladatokat,

- Ellátja a titkos ügykezelésből származó feladatokat,

- Ellátja az adatszolgáltatással, adatgyűjtéssel, adatvédelemmel kapcsolatos feladatokat,

- Ellátja az Önkormányzat nemzetközi kapcsolataival kapcsolatos szervezési, előkészítő tevékenységet,

- Ellátja és felügyeli a rendszer- és adatgazda feladatokat,

- Első lakáshoz jutó fiatal házaspárok támogatási kérelmeinek nyilvántartása, javaslatok összeállítása, döntésre előkészítés,

- Fogadja a Polgármesteri Hivatal és az intézmények dolgozóinak üdülési kérelmét és nyilvántartást vezet róla.

- Folyamatos szakmai kapcsolattartás a helyi turisztikai szolgáltatókkal, vállalkozókkal, a különböző szakmai szervezetekkel, intézményekkel. A turisták minőségi elvárásainak feltérképezése (keresett, esetleg hiányolt szolgáltatások). Információ biztosítása a turisztikai stratégiák kidolgozásához,

- Gondoskodik a testületi anyagok, előterjesztések előkészítéséről, postázásáról, a testületi ülések napirendjének, meghívóinak összeállításáról, kiküldéséről,

- Gondoskodik azon rendezvények megszervezéséről, ahol a tisztségviselők részt vesznek,

- Igény esetén adatok szerzése a nemzeti és regionális propagandaanyagokhoz illetve egyéb nemzeti propagandát érintő kiadványokhoz (útikönyvek, újságcikkek), azok szakmai ellenőrzése és jóváhagyása,

- Kapcsolattartás a Pakson működő általános- és középiskolákkal, közösségi szolgálat szerződéseinek elkészítése, szolgálat leigazolása,

- Kapcsolattartás és együttműködés biztosítása a KLIK Paksi Tankerületével, az EGYMI-vel a Tolna Megyei Szakszolgálat Paksi Tagintézményével,

- Kapcsolattartás külső szakértőkkel, szaktanácsadókkal,

- Koordinálja a testvérvárosi kapcsolatokat,

- Közművelődési, kulturális, köznevelési intézmények vezetői pályázatainak lebonyolítása, vezetők munkaköri leírásainak elkészítése,

- Közreműködik a képviselő-testület elé kerülő előterjesztések, határozati javaslatok törvényességi szempontból történő vizsgálatában,

- Közreműködik a tisztségviselők, a képviselő-testület, a bizottságok munkájának szervezésében, munkafeltételeinek biztosításában,

- Működteti a választási informatikai rendszereket (számítógép, fax, modem, stb.) megszervezi a számítógépes rögzítő és ellenőrző rendszert, elvégzi a rendszer előzetes tesztelését, minőségellenőrzését,

- Összeállítja a tisztségviselőkhöz érkező hivatalos küldöttségek személyes programját, és ellátja az ezekkel kapcsolatos ügyintézési feladatokat,

- Óvodai beíratási rend előkészítése, a beíratás koordinálása,

- Szervezi az ügyvitellel kapcsolatos feladatokat

- Turisztikai programnaptár elkészítése,

- Végzi a nemzetközi kapcsolatokkal kapcsolatos idegen nyelvű levelezéseket,

Ellátja a hivatali gépjárművek gépjárművezetői és üzemben tartó feladatait,

Ellátja az önkormányzati képviselők, a bizottságok nem képviselő tagjai vagyonnyilatkozat-tételével kapcsolatos feladatokat,

Idegenvezetői feladatok ellátása,Dolgozók


Benedeczki-Pach Orsolya

közművelődési referens

Telefon:75/830-555 (555 mellék)

Csapó Ágnes

rendezvényszervező és külkapcsolati referens

Telefon:75/500-548 (548 mellék)
Mobiltelefon:20/220-3208

Dr. Suvák-Farkas Ágnes

ügykezelő

Telefon:75/830-571 (571 mellék)

Makó Oszkárné

ügykezelő

Telefon:75/830-554 (554 mellék)

Pámer Petra

személyi asszisztens

Telefon:06/830-565 (565 mellék)

S. Szabó Gabriella

sajtóreferens

Telefon:75/830-523 (523 mellék)
Mobiltelefon:20/264-2608

Szinger Petra Anna

személyi asszisztens

Telefon:75-830-565 (565 R mellék)

Tomolik Gabriella

titkársági referens

Brezovszkiné Pap Viktória

ügykezelő

Telefon:75/830-571 (571 mellék)

Czink Dóra

turisztikai és városmarketing referens

Telefon:75/830-628 (628 mellék)
Mobiltelefon:20/524-4595

Kiss Ferencné

ügykezelő

Telefon:75/830-554 (554 mellék)

Molnár Tibor

gépkocsivezető

Telefon:20-961-6432

Ritterné Szabó Mónika

részönkormányzati referens

Telefon:75/830-534 (534 mellék)
Mobiltelefon:20/931-0564

Sziklainé Rohn Margit

humánpolitikai ügyintéző

Telefon:75/830-551 (551 mellék)

Takács-Kern Ágnes

személyi asszisztens

Telefon:75/500-533 (533 mellék)