Akadálymentesített verzió

8. Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének hazai anyakönyveztetése

Magyar állampolgárok külföldön történt anyakönyvi eseményeit Magyarországon is anyakönyveztetni kell, függetlenül attól, hogy a magyar állampolgárságukat mikor és milyen jogcímen szerezték. Magyar állampolgárok külföldön történt anyakönyvi eseményeinek hazai anyakönyvezésére Budapest Főváros Kormányhivatala rendelkezik hatáskörrel.

A kérelem benyújtható személyesen vagy meghatalmazott útján. A meghatalmazást eredeti példányát kell csatolni. A meghatalmazott az érintett helyett személyes nyilatkozatot nem tehet. (Például: a gyermek születési családi és utónevére, a házastársak névviselésére, a házasságkötést megelőző családi állapotára)

Magyarországon a szóbeli kérelemről a benyújtás helye szerinti anyakönyvvezető, külföldön a konzuli tisztviselő adatlapot vesz fel. Magyar állampolgár külföldön bekövetkezett halálesetének hazai anyakönyvezése iránti kérelmet a konzuli tisztviselőnél postai úton is elő lehet terjeszteni.

Valamennyi hazai anyakönyvi kérelemhez csatolandó állampolgárságot igazoló okiratok:

 • a magyar állampolgárság igazolható érvényes személyazonosító igazolvány, vagy magyar útlevél, vagy három évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvány bemutatásával;

 • a külföldi állampolgárság érvényes külföldi úti okmánnyal, a más állam által kiállított állampolgársági okirattal, a magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, valamint úti okmánnyal igazolható;

 • amennyiben a fentiek szerint nem igazolt a magyar állampolgárság, hivatalból kerül sor az érintett személy állampolgárságának vizsgálatára.

Külföldi anyakönyvi okirat

 • a hazai anyakönyvezéshez csatolni kell a – hiteles magyar fordítással és amennyiben szükséges az 4/1. pontban részletezett diplomáciai felülhitelesítéssel vagy Apostille hitelesítéssel ellátott – külföldi anyakönyvi okiratot (születési, házassági vagy halotti anyakönyvi kivonatot) eredetben vagy hiteles másolatban,

 • ha a külföldi anyakönyvi okirat a külpolitikáért felelős miniszter vagy az adott állam külképviseleti hatósága által kiadott írásbeli nyilatkozat szerint külföldről nem szerezhető be, vagy az anyakönyvezés külföldön nem történt meg, az anyakönyvi esemény tanúsítására alkalmas egyéb közokiratot kell csatolni

 

8.1.   Külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez szükséges egyéb okiratok:

 • házasságból született gyermek esetén a szülők házassági anyakönyvi anyakönyvi kivonata;

 • házasságon kívül született gyermek esetén a gyermekre vonatkozóan Magyarországon anyakönyvvezető vagy gyámhatóság, külföldön a magyar konzul előtt tett apai elismerő nyilatkozat vagy külföldi hatóság előtt tett apai elismerő nyilatkozat, illetve apaságot megállapító bírósági ítélet.

Külföldön kötött házasságból született kiskorú gyermek születése hazai anyakönyvezésének előfeltétele a szülők házasságának hazai anyakönyvezése. Ha a szülők külföldön kötött házassága még nem került haza anyakönyvezésre, a gyermek születésének hazai anyakönyvezésével egyidejűleg kérni kell a házasság hazai anyakönyvezését is.

 

8.2. Külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez szükséges egyéb okiratok:

 • hajadon vagy nőtlen családi állapot esetén a hazai anyakönyvezésre irányuló kérelemben vagy külön dokumentumban nyilatkozni kell erre vonatkozóan;

 • a házasságkötés előtt elvált vagy özvegy családi állapot esetén – és korábbi házasságkötésére Magyarországon került sor – elegendő nyilatkozatot tennie a korábbi házasságkötés helyéről és idejéről, illetve a volt házastársa halálesetének helyéről és idejéről.

 

8.3. Külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezéséhez szükséges egyéb okiratok:

A külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezése iránti kérelemhez csatolni kell az elhaltnak a haláleset időpontjában fennálló családi állapotát igazoló okiratot, kivéve:

 • ha az elhalt magyar állampolgár hajadon vagy nőtlen családi állapotú volt

 • ha a magyar fél a haláleset időpontjában elvált vagy özvegy családi állapotú volt – és az elhalt házasságkötésére Magyarországon került sor – elegendő a kérelmezőnek nyilatkozatot tennie az elhalt házasságkötésének helyéről és idejéről, illetve az elhalt volt házastársa halálesetének helyéről és idejéről.

A hazai anyakönyvi kérelemhez csatolandó KÜLFÖLDI okiratokkal szembeni alaki követelmények:

Hiteles magyar fordítás: a nem magyar nyelven kiállított irat – ha az ügy fajtára vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik – csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el. Hiteles magyar fordítást külföldön a magyar konzul, Magyarországon az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készíthet. A konzul jogosult a más által készített fordítás hitelesítésére is.

ORSZÁGOS FORDÍTÓ ÉS FORDÍTÁSHITELESÍTŐ IRODA Zrt.

Diplomáciai felülhitelesítés: a külföldön kiállított okirat csak akkor fogadható el, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviselet diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. Részletes tájékoztatás: www.konzuliszolgalat.kormany.hu

Kivételek a diplomáciai felülhitelesítés alól:

 • Apostille: azon külföldi okirat esetén, amelyet olyan állam hatósága állított ki, amely részese a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésnek) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezménynek, az okiratot diplomáciai felülhitelesítés helyett az adott állam arra illetékes hatósága által kiállított ún. Apostille-jel kell ellátni.

A hazai anyakönyvi eljárás ügyintézési határideje a kérelemnek a hazai anyakönyvezést végző hatósághoz történő megérkezésétől számított két hónap.

Hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos információk: www.bevandorlas.hu