Akadálymentesített verzió

Paks Város Önkormányzatának feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó fontosabb jogszabályok
 • Magyarország Alaptörvénye
 • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
 • 1990. évi C. törvény a helyi adókról
 • 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
 • 1994. évi XXXIV. törvény a rendőrségről
 • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
 • 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
 • 1996. évi XXV. törvény a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról
 • 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
 • 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 • 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
 • 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről
 • 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről
 • 1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről szóló
 • 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
 • 2004. évi I. törvény a sportról
 • 2004. évi CXL törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
 • 2005. évi CLXIV. törvény a Kereskedelemről
 • 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról
 • 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
 • 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
 • 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
 • 2011. évi CLXXIX törvény a nemzetiségek jogairól
 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
 • 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
 • 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
 • 2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról
 • 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
 • 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról
 • 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
 • 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 • 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
 • 4/2013. (II.11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről