Akadálymentesített verzió

Díjazottak

 - Városunk kitüntetettjei

 

Díszpolgári cím


A díszpolgári cím azok­nak a - tevékenységüket nem­zetközi vagy országos szin­ten ki­ma­gaslóan művelő - személyek­nek adományoz­ható, akik:

 • származásuk­kal vagy munkásságuk­kal kötődnek Paks városához, il­let­ve
 • tevékenységük Paks város fejlődésére je­lentős hatást gya­korolt.

A díszpolgári címben részesültek­nek a polgármes­ter a képvi­selő-testület ünnepi ülésén:

 • egye­di szövegezésű díszes okle­ve­let, és
 • a város címerét tar­tal­mazó leg­fel­jebb 20 gram­mos, 14 karátos arany pecsétgyűrűt
 • a cím adományozásáról szóló ira­tot ad át.

 

Paks Város Díszpolgárai

2017

Örvös Ferenc a Paksi Konzervgyár volt igazgatója
2016 Szabó Ben­ja­min a paksi atomerőmű-be­ruházás egy­k­ori kormány- és mi­nisz­te­ri biz­tosa, az erőmű első vezérigaz­gatója
2010 Süli János az atomerőmű volt vezérigaz­gatója
2008 Koz­mann György olim­pi­ai har­ma­dik he­lye­zett kenus
2007 dr. Ko­csis István az atomerőművel kap­cso­lat­os tevékenységéért
2001 Sten­ger Pál német­or­szági testvérvárosi kap­cso­la­tok létre­hozása és erősítése
1996 Pónya József a város fej­lesztése érdekében végzett tevékenységéért
1993 Hangyási László mes­ter­edző
1992 Kovács Antal olim­pi­ai cselgáncsozó baj­nok
1989 Jant­ner Antal  
1987 Páko­litz István  

 

 

PRO URBE Emlékérem kitüntetés

A "PRO URBE Emlékérem" kitüntetés azok­nak a személyek­nek és egyesüle­tek­nek adományoz­ható, akik ill. ame­lyek tevékenysége a város gaz­dasági-, kul­turális- és társa­dal­mi fejlődésében ki­emel­kedő je­lentőségűnek bi­zo­nyult.

A kitünte­tett részére a képvi­selő-testület az október 23-ai nem­ze­ti ünnep al­kalmából tar­tott - ünnepi ülésén a polgármes­ter:

 • emlékérmet "PRO URBE" fel­irat­tal, Paks címerével, a város történelmi fo­lya­mat­osságára utaló ábrázolással
 • az adományozást tanúsító ira­tot ad át.
 • A kitüntetés adományozását a jegyző az erre a célra rend­sze­resített al­bum­ban tart­ja nyilván.
 • A képvi­selő-testület naptári évenként leg­fel­jebb három kitüntetést adományoz.

Díja­zot­tak

2019 Kernné Magda Irén, Kiszl Károly, Forster József
2018 Faller Dezső
2017 Németh Lászlóné, Mittler József
2016 Iker Lászlóné, Herczeg József, a Paksi Hírnök szer­kesztősége
2015 Dr. Csók Sándor, Klézl Terézia, Szekér Gyula
2013 Horváth András főépítész
2012 Szabó Vilmos Béla, Kövi Ger­gely Péter, Babai István
2011 Gutai István, Paksi FC
2010 Hum Fe­renc, Klenk Csaba
2009 Juhász Sándor
2008 Dr. Kárpáti István, Roger Schil­ling Ze­ne­kar
2007 Dr. Visy Zsolt, Süli János, Kancz­ler Istvánné
2006 Koz­mann GYörgy
2005 Szin­ger Fe­renc, Braun Ákos, Paksi Városi Ve­gyes­kar
2004 Kródi József, Hajba Antal, Anton West­ner
2003 Czet­li Imre, Gárdai György, Köllő Imre
2002 Dr. Széche­nyi At­ti­la, Frast Antal, Paksi Sport­egyesület
2001 Herczeg Ágnes, Kőváry László, Atomerőmű Sport­egyesület
2000 Vársze­giné Németh Mária, Hoff­mann Mária, Paksi Rendőrka­pitányság
1999 Szen­te­si Alaj­os, Dr. Rónaky József, Tűzvirág Táncegyüttes
1998 Be­reg­nyei Miklós, Nagy Istvánné
1997 Zerza József, Károly János
1996 id. Gárdai György, Halász Károly
1995 Glósz Lajos, Dr. Németh Imre
1993 Sten­ger Pál, Sólyom Károly
1992 Vida István, Hangyási László

 

 

"Gyer­me­ke­inkért" kitüntetés

Paks Város Képvi­selő-testülete az oktató-ne­velő munkát végző pedagógusok­nak és pedagógiai szak­szolgálati tevékenységet ellátóknak a gyer­me­kek har­mo­ni­kus személyiség formálásában hu­za­m­o­san végzett munkája el­is­merésére alapított kitüntető címet.

A kitüntető cím adományoz­ható a nevelési-ok­tatási intézmények­ben pedagógus mun­kakörben fo­g­lal­koz­ta­tot­tak­nak és pedagógiai szak­szolgálati tevékenységet ellátóknak.

Min­den évben két személy kap­hat kitüntetést.

Az adományozásról szóló határoz­a­tot díszo­klevél formájában a pedagógus­na­pon ünnepélyes ke­re­tek között a polgármes­ter adja át a ked­vezménye­zett­nek.

Díja­zot­tak

2019 Ziliziné Petrik Klára, Nagy Márta
2018 Gosztola Erzsébet, Takács Tiborné
2017 Őrsi Istvánné, Bacskó Gáborné, Tumpek Györgyi
2016 Bosnyák Zoltánné, Damj­ano­vitsné Eke Vi­o­let­ta
2015 Liszt­maj­erné Fritz Ma­ri­an­na, Szabó Klára
2014 Horváthné Szabó Ju­li­an­na, Sztakó Imre
2013 Till Józsefné, Bátho­ryné Bor­sai Éva
2012 Acsádi Rozália, Vadász Csabáné
2011 Hanol Fe­rencné, Czet­hof­fer Gyuláné
2010 Szabó Istvánné, Molnár József
2009 Németh Lászlóné, Hart­mann József
2008 Va­len­tiny Zoltánné, Le­hocz­kiné Tábi Márta
2007 Köntös Gyuláné, Poórné Heiz­ler Györgyi
2006 Mitt­ler József
2005 Hoff­mann Ádámné, Hernádi István
2004 dr. Ros­ner Gyuláné, Ben­c­ze Bar­nabás
2003 Dr. Müller János, Törteli Béláné
2002 Ke­re­pe­si Ottóné, Horváth Gyuláné
2001 Tüdő Jánosné, László Bol­dizsárné, Far­kas Mária
2000 Károly Jánosné, Koch Józsefné, Szakácsné Bal­ler Ve­ro­ni­ka
1999 Gutai István, Enye­di Jánosné, Bernáth Laj­osné
1998 Bérces Béláné, Dr. Krasz­nai Ivánné
1997 Janty­ik Mar­git, Szántó Péterné
1996 Schil­ler Józsefné, Varga Imréné

 

 

Pongrácz Sándor kitüntetés

Paks Város Képvi­selő-testülete azok részére, akik munkájuk­kal je­lentősen hozzájárul­tak Paks város egészségügyi ellátásának fej­lesztéséhez - az e tevékenység során elért ki­ma­gasló tel­jesítmény, vagy eredmény el­is­merésére - "Pongrácz Sándor" kitüntetést alapított, amely­ben min­den évben 1 fő részesülhet.

A kitüntetés átadására min­den évben Sem­mel­weis Ignác születése napján július 1-jén kerül sor.

Díja­zot­tak

2019 Pámer Ágnes
2018 dr. Mészáros Zsuzsanna
2017 Kernné Béda Erika
2016 Treszl Edina
2015 dr. Barok József
2014 Papp Ka­ta­lin
2013 Böcz Zoltánné
2012 Dr. Be­recz Ka­ta­lin
2011 Feil Józsefné
2010 Dr. An­gyal­osi Zsu­z­san­na
2009 Dr. Pásztor Hilda
2008 Dr. Vöröss Endre, Dr. Somay Ger­gely
2007 özvegy Szi­ge­ti Józsefné
2006 Dr. Molnár Klára
2005 Bo­daj­ki Zsu­z­san­na
2004 Tóbiás Zoltánné
2003 Dr. Hel­le­brand Béla
2002 Dr. Keszt­he­lyiné dr. Benkó Erzsébet
2001 Dr. Ba­ra­nyai Ilona
2000 Lénárt József
1999 Vayer Fe­rencné

 

 

"Segítő Kéz" kitüntetés

Paks Város Képvi­selő-testülete azon személyek részére, akik munkájuk­kal hozzájárul­tak a város szociális és gyer­mekjóléti ellátásnak javításához, vagy e tevékenységük során ki­ma­gasló tel­jesítményt nyújtot­tak "Segítő Kéz" kitüntetést alapított.

A kitüntetés odaítélésére 2003 óta kétévente kerül sor.

A kitüntetést a Szociális Munka Napján, no­vem­ber 12-én adják át.

Díja­zot­tak

2019 Ferenczi Jánosné
2017 Prantner Józsefné , Weiszné Vass Éva
2015 Molnárné Imréné
2013 Borbás László
2011 Szilágyi Fe­rencné
2009 Be­ne­decz­ki Mihály
2007 Takács Józsefné
2005 Bodnár Istvánné
2003 Hum Fe­rencné

 

 

"Paks Kultúrájáért" kitüntetés

Paks Város Képvi­selő-testülete a város kul­turális életében dol­gozó azon személyek részére, akik a város kultúrájáért, a város hazai, il­let­ve nem­zetközi el­is­mertségéért ma­ra­dandót al­kot­tak, "Paks Kultúrájáért" kitüntetést alapított.

A kitüntetést 2004-től kétévente a Ma­gyar Kultúra Napján, január 22-én adják át.

Díja­zot­tak

2018 Szeriné Hipszki Györgyi
2016 Balog Pálné
2014 Berta Ale­xand­ra
2012 Szag­gató Ze­ne­kar
2010 Dr. Váradyné Péterfi Zsu­z­san­na
2008 Gutai Istvánné
2006 Kernné Magda Irén
2004 Bézi Sándorné
2002 Bézi Sándor

 

 

"Deák Fe­renc" kitüntetés

Paks város Képvi­selő-testülete - a Polgármes­te­ri Hi­va­tal al­kal­mazásában álló - ki­ma­gasló tel­jesítményt nyújtó köztiszt­vi­selők munkájának el­is­meréseként "Deák Fe­renc" kitüntetést alapított.

A kitüntetés azon köztiszt­vi­selők részére adományoz­ható, akik:

 • ki­emel­kedő munkájuk­kal hozzájárul­tak város­unk közigaz­gatási tevékenysége szak­mai színvo­nalának növeléséhez, a lakosság ügye­i­nek kul­turált intézéséhez,
 • magas színvo­nalú előkészítő és végre­hajtó tevékenységükkel segítették a képvi­selő-testület munkáját.

A kitüntetés odaítélésére 2004-óta kétévente kerül sor. A kitüntetést a Köztiszt­vi­selői Napon, július 1-jén adják át.

Díja­zot­tak

2018 Vassné Skerlanitz Katalin
2016 Ba­dics Istvánné
2014 Bach­mann Józsefné
2012 Mayer An­talné
2010 Ny­ira­tiné Nász Rózsa
2008 Haáz Ádámné
2006 Hum Fe­renc
2004 Neppné Bérdi Mária

 

 

"Paks város Közbiz­tonságért" kitüntetés

A "Paks város Közbiz­tonságért" kitüntetés annak a személynek adományoz­ható, aki:

 • a rendőrség állományának hivatásos vagy közal­kal­ma­zott tagja - hivatásosként vagy közal­kal­ma­zottként - ezen belül a Paksi Rendőrka­pitányság, a Tolna Me­gyei Rendőr-főkapitányság Ne­u­tron Bevetési Osztály tag­jaként vagy a Dunai Vízi­rendészeti Rendőrka­pitányság Paksi Vízi­rendészeti Rendőrőrse állományában tel­jesít szolgálatot,
 • a Paks Város Hivatásos Önkormány­za­ti Tűzoltóság vagy az Atomerőmű Tűzoltóság állományának a tagja,
 • a Tolna Me­gyei Ka­tasztrófavédelmi Igaz­gatóság Paksi Polgárvédelmi Ki­ren­deltségének a tagja,
 • az Önkormányzat Mezőőri Szolgálatának tagja,
 • a Paksi Polgárőr Egyesület tagja, és
 • munkáját lel­ki­is­me­re­te­sen, tartósan magas színvo­nal­on végzi.

A kitüntetésben évente 1 fő részesülhet.

A kitüntetés odaítélésére először 2006-ban került sor.

A kitüntetés átadása az átadás évében Szent György napjához (ápri­lis 24), vagy Szent Flórián napjához (május 4) kap­csolódó ünnepségen történik.

Díja­zot­tak

2018 dr. Péger János rendőr alezredes
2016 Joó Endre rendőr al­ez­re­des; Sar­ka­di Fe­renc tűzoltó ez­re­des
2015 Len­gyel Nor­bert rendőr főhad­nagy
2014 Simon Szilárd rendőr őrnagy
2013 Koloh Tamás rendőr al­ez­re­des
2012 Szőke At­ti­la rendőr al­ez­re­des
2010 Ber­kiné Tózer Erika rendőr al­ez­re­des
2009 Koloh László tűzoltó zászlós
2008 Jenei Fe­renc rendőr al­ez­re­des
2007 Sátor Géza tűzoltó pa­rancs­nok
2006 Molnár Lajos rendőr főtörzszászlós

 

 

"Paks város Sportjáért" kitüntetés

Paks Város Képvi­selő-testülete a város sport életében dol­gozó azon személyek részére, akik a város sportjáért, a város hazai, il­let­ve nem­zetközi el­is­mertségéért ma­ra­dandót al­kot­tak "Paks város Sportjáért" kitüntetést alapított.

A kitüntetésben kétévente 1 fő részesülhet. A kitüntetés odaítélésére először 2006-ban került sor.

A kitüntetés átadására az átadás évében a Ma­gyar Sport Napján, május 6-án kerül sor.

Díja­zot­tak

2018 Vábró József
2016 Karszt József
2014 Zábor­szki Zoltán
2012 Csok­nyai László
2010 Kacsó Tibor
2006 Feil Ádám

 

 

"Környe­zetünkért" kitüntetés

Alapítva a 11/2009. (V. 29.) számú ren­de­let­tel módosított 15/2003. (V. 10.) sz. ör-rel. A kitüntetésben kétévente 1 fő részesülhet. A kitüntetés odaítélésére első ízben 2010. évben kerül sor. A kitüntetés átadására az átadás évében a Föld Napján, ápri­lis 22-én kerül sor.

Díja­zot­tak

2018

Paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvodájának nevelőközössége

2016 Jant­nerné Oláh Ilona (ÖKO Mun­ka­csop­ort Alapítvány vezető)
2012 Öko­csi­ga Közhasznú Egyesület
2010 Paksi Kert­barátok Egyesülete

 

 

"Tisz­tes polgár" kitüntetés

Adományoz­ható a város életében je­lentős sze­re­pet betöltő, több mint 20 éve paksi lak­helyű, köztisz­te­let­ben álló személyek részére, akik személyes em­be­ri példa­mu­tatásuk és életpályájuk révén a város meg­becsült polgárai.

Díja­zot­tak

2019 Molnár Imréné, Siklósi Mátyás
2018 Enyedi János, Polgár Zoltán
2017 Fritz János, Tóth György István
2016 Len­key István és neje, Len­keyné Te­le­ki Márisa
2015 Va­len­tiny Zoltánné, Karszt Jánosné
2014 Dr. Hel­le­brand Béla és neje Dr. Be­recz Kat­la­ni
2013 Kern István és neje Kern Istvánné, Körmöci Éva
2012 Ko­szorús József és neje Ko­szorús Józsefné, Szabó Ilona