Akadálymentesített verzió

Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat

A képviselő-testület települési képviselőkből és más választópolgárokból két településrészi önkormányzatot hozhat létre a dunakömlődi városrészen, valamint Biritó, Csámpa, Cseresznyés, Gyapa, és Hegyes puszta településrészeken.

A településrészi önkormányzat feladatai

A képvi­selő-testület települési képvi­selőkből és más választópolgárokból két településrészi önkormány­za­tot hoz­hat létre a dunakömlődi városrészen, va­la­mint Biritó, Csámpa, Cse­resznyés, Gyapa, és He­gyes puszta településrésze­ken. A településrészi önkormány­za­ti testület 5 tagnál ke­ve­sebb és 7 tagnál több - beleértve a településrészi önkormányzat vezetőjét is - nem lehet.
A településrészi önkormány­za­ti testület a tagok megválasztásával jön létre.

A településrészi önkormányzat általános fel­ada­tai:

 • a városrész és a város érde­kei közötti össz­hang meg­te­remtése,
 • a lakosság közvet­len tájékoz­tatása az időszerű önkormány­za­ti fel­adat­okról,
 • állást fo­g­lal mind­azon ügyben, ame­lyek tárgyában a képvi­selő-testület, vagy a képvi­selő-testület bi­zottsága dönt és a döntés érinti a településrész lakosságát.

A településrészi önkormány­zat­nak véleményezési joga és ja­vas­lattételi lehetősége van:

 • ren­de­let­al­kotásnál,
 • helyi népsza­vazás kiírásánál,
 • helyi tömegközle­kedés ki­a­lakítása kapcsán,
 • óvodai, egészségügyi és szociális ügyek­ben,
 • a területén lévő önkormány­za­ti intézmény megszűnésekor, alapításakor,
 • a területén lévő önkormány­za­ti intézmény vezetői pályázat elbírálásánál,
 • a területén lévő önkormány­za­ti va­gyon hasz­nosításakor,
 • közösségi tér biz­tosítása,
 • helyi sportélet,
 • közte­mető fenn­tartása,
 • településrészi sporttámogatás biz­tosítása,
 • közösségi he­lyiségek ki­a­lakítása és azok üze­mel­tetése,
 • településfej­lesztési, településren­dezési,
 • vízren­dezés és csa­padékvíz el­ve­zetés ki­a­lakítása és fej­lesztése,
 • csa­tornázási,
 • közvilágítás fej­lesztése,
 • helyi utak, park­olók ki­a­lakítása,
 • a településrészen közterület el­ne­vezése ügyek­ben,
 • emlékmű állítása esetén,
 • a településrészt érintő beruházás ter­vezése és végre­hajtása,
 • a településrészt érintő állag­megóvási, fenn­tartási fel­adat­ok meg­határozása ügyek­ben,
 • a településrészi helyi véde­lem­mel kap­cso­lat­os határoz­atoknál.

A településrészi önkormány­zat­nak egyetértési joga van a településrészt érintő középtávú gaz­dasági kon­cep­ció ki­dol­gozásában.

A településrészi önkormányzat testületének tag­ja­it az érin­tett városrész választópolgára­i­nak és civil szer­ve­ze­te­i­nek jelölése alapján a polgármes­ter előter­jesztésére a képvi­selő-testület választ­ja meg, a képvi­selő-testület megbízatásának időtar­tamára.
A településrészi önkormányzat vezetője önkormány­za­ti képvi­selő lehet.

A településrészi önkormány­za­tot a választási cik­lus vége előtt a képvi­selő-testület megszüntet­he­ti.

A településrészi önkormányzat tag­ja­i­nak megbízatása megszűnik:

 • a településrészi önkormányzat megbízatásának megszűnésével,
 • lem­ondással,
 • a tag választójogának el­vesztésével,
 • a tag halálával.

A településrészi önkormányzat működésének szabályait maga állapítja meg.

 

Spiesz József

elnök

Email: spiesz56freemail.hu

Email: spiesz.joszefpaks.hu

Mobil: +36 (20) 204-8761

Pálmai Klára

Email: palmaiklaragmail.com

Mobil: +36 (30) 742-2043

Szabó Ferenc

Email: szaboferenc.paksgmail.com

Mobil: +36 (20) 233-3389